RSSتمامی مطلب در : "پروژه های عمرانی زائران حرم رضوی"

پروژه های عمرانی جدید در مسیر زائران حرم رضوی

شهرستان بهشهر در ماه های آتی شاهد ایجاد طرح های جدیدی خواهد بود.