RSSتمامی مطلب در : "پایه ریزی اثرات و برکات وقف کتب درسی کودکان"

آموزش ، بهترین روش نهادینه کردن وقف

مدیر کل اوقاف گلستان گفت: پایه ریزی اثرات و برکات وقف در کتب درسی کودکان ،بهترین روش برای نهادینه کردن وقف در جامعه است.