RSSتمامی مطلب در : "هزینه پارکینگ خودرو زائران در تمام مرزها شبی ۵ هزار تومان"

هزینه پارکینگ خودرو زائران در تمام مرزها شبی ۵ هزار تومان است

دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین گفت: هزینه پارکینگ خودرو زائران اربعین در تمام مرزها شبی پنج هزار تومان است و این نرخ مطابق با سال گذشته است.