RSSتمامی مطلب در : "معجزه"

معجزات و کرامات پیامبران (ص)

مردم از مدعیان نبوّت، نشانه خدایی می خواستند: گفتند: شما جز بشری مثل ما نیستید. می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند، باز دارید؟ پس برای ما حجتی بیاورید. (ابراهیم: ۱۰)

پرسشی در خصوص کرامات و معجزه

برخی  کارها مانند راه رفتن بر روی اب ، سرد شدن آتش ، طی الارض ، خبر دادن از اینده و کراماتی شبیه به این برای برخی بندگاه صالح الهی مکرر اتفاق افتاده و برای بندگان اهل معرفت و یقین انجام این اعمال نه مشکل است و نه فضیلت بالایی شمرده می شود.

کرامات ، وجه مشترک انسان های الهی و انبیاء عظام  

در معنای کرامت گفته اند: ظهور امر خارق العاده از سوی شخصی بدون ادعای رسالت و نبوت، زیرا امور غیر عادی از هر کس می تواند ظاهر گردد . برخلاف معجزه که تحقق امور خارق عادت توأم با ادعای نبوت است، موسی بن عمران عصا را به اذن خدا تبدیل به اژدها کرد وعیسی بن مریم، از گِل پرنده ساخت وبا اعجازپرنده زنده شد ومعجزه مختص پیامبران است .