RSSتمامی مطلب در : "طرح مهر تحصیلی اوقاف دانش اموزان"

آماده سازی بسته های طرح مهر تحصیلی برای کمک به دانش آموزان نیازمند

مسئولان سازمان اوقاف در بازدید از شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف در جریان مراحل تولید و آماده سازی بسته های طرح مهر تحصیلی برای ارسال به تمامی استان های کشور در آستانه سال جدید تحصیلی قرار گرفتند.