RSSتمامی مطلب در : "شهرضا"

توجه واقفان جدید شهرضا به مؤسسات خیریه ، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی و توسعه مسجد

ازابتدای سال جدید تاکنون ۶ وقف جدید در شهرستان شهرضا به ارزش ۱۰ میلیارد  ریال به ثبت رسیده است .