RSSتمامی مطلب در : "خدمت به خلق"

راه نجات : انجام واجبات و خدمت به خلق

خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار مردم و خدمتگزاری آنان، از پاداش‌های بزرگ و فراوانی برخوردار است و در دنیا و آخرت، دست انسان را می‌گیرد؛ به همین سبب، یکی از مهم ترین کارهای انبیا و امامان، خدمت به خلق بوده است و شانه خالی کردن از برآوردن حاجات مردم با تمکن و قدرت، آثار زیانبار دنیوی و اخروی دارد.