RSSتمامی مطلب در : "بنرهای عید سعید قربان"

مجموعه بنر های لایه باز عید سعید قربان

«قربانی» وسیله قرب به خداست و عید قربان روز تقرّب به پروردگار است. روز رها شدن از تعلّقات قربانی کردن تمنیّات در پیش پای اراده الهی است.