RSSتمامی مطلب در : "امامزاده‌های جعلی سازمان اوقاف"

باید با قدرت با امامزاده‌های جعلی برخورد شود

پورمختار می گوید: سازمان اوقاف برای جلوگیری از وهن امامزاده ها باید به این موضوع ورود کند. مضاف بر اینکه سازمان اوقاف متولی اصلی این امر است و تکلیف دارد اجازه این سو استفاده‌ها را ندهد.