کدخبر : 876 |

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان مرکزی


اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان مرکزی< /strong>
 
ردیف نوع مکان متبرکه  نام مکان متبرکه  جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
۱ امامزاده  فاطمه صغری (س) خانم ۱ مرکزئ آشتیان مرکزئ   سیاوشان سیاوشان
۲ امامزاده  حلیمه خاتون و رقیه خاتون (س) خانم ۲ مرکزئ آشتیان مرکزئ   گرکان محسن اباد
۳ امامزاده  احمد بن اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ آشتیان مرکزئ   گرکان محسن اباد
۴ امامزاده  بی بی شهر بانو (س) خانم ۱ مرکزئ آشتیان مرکزئ   گرکان اهو
۵ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ آشتیان مرکزئ   گرکان اهو
۶ امامزاده  بی بی حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ آشتیان مرکزئ   مزرعه نو امیراباد
۷ امامزاده  عبد اله ولی (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک        
۸ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک        
۹ امامزاده  محمد مسعود (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب      
۱۰ امامزاده  احمد بی موسی (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب   اناج کرکان
۱۱ امامزاده  شاهور (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب   دهچال امامزاده دهچال
۱۲ امامزاده  سید علی حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب   سنگ سفید حسینیه
۱۳ امامزاده  سید اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب   سنگ سفید گذردر
۱۴ امامزاده  شاهزاده ابراهیم (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب   جاورسیان نوده
۱۵ امامزاده  چهل دختران (س) خانم # مرکزئ اراک مرکزئ   امان آباد انجدان
۱۶ امامزاده  بی بی شریفه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   امان آباد گیلی
۱۷ امامزاده  حمزه (ع) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   امان آباد سواراباد
۱۸ امامزاده  شاهزاده محمود (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   امان آباد کودرز
۱۹ امامزاده  سلطان سید احمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   امیریه هزاوه
۲۰ امامزاده  طاهر (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   امیریه ساقی
۲۱ امامزاده  بی بی شریفه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   داودآباد ویسمه
۲۲ امامزاده  طاهر و مطهر (ع) آقا  ۲ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق کلاغ نشین
۲۳ امامزاده  فاطمه سلطان  (س) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق کلاغ نشین
۲۴ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق فارسیجان
۲۵ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق فارسیجان
۲۶ امامزاده  احمد (ع)و لبابه خاتون (س) اقا-خانم ۲ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق کرکان بالا
۲۷ امامزاده  هفتادو دو تن (ع) نامشخص # مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق ساروق
۲۸ امامزاده  علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق ساروق
۲۹ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق ساروق
۳۰ امامزاده  چهل دختران (س) خانم # مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق جیریا
۳۱ امامزاده  شاهزاده اسماعیل و طاهر (ع) آقا  ۲ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق جیریا
۳۲ امامزاده  شاهزاده حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق جیریا
۳۳ امامزاده  هاشم و یحیی (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق جیریا
۳۴ امامزاده  اسماعیل و طاهر (ع) آقا  ۲ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق جیریا
۳۵ امامزاده  حسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   ساروق گاوجلو
۳۶ امامزاده   ابوالقاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   سده گوار
۳۷ امامزاده  شاهزاده حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   سده نظم اباد
۳۸ امامزاده  عبدالعظیم (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   شمس آباد خرم اباد
۳۹ امامزاده  یوسف و حنیفه (ع) آقا  ۲ مرکزئ اراک مرکزئ   شمس آباد چنگزین
۴۰ امامزاده  محمد عابد (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشک آباد شهسواران
۴۱ امامزاده  شاهزاده حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشک آباد ابراهیم اباد
۴۲ امامزاده  مرضیه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان مراداباد
۴۳ امامزاده  میمونه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان مشهدمیقان
۴۴ امامزاده  هدیه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان کمال ابادبالا
۴۵ امامزاده  محسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان میچان
۴۶ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان نوازن
۴۷ امامزاده  جعفر و ابراهیم و عبدالصالح (ع) آقا  ۳ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان مشهدالکوبه
۴۸ امامزاده  احمد (ع)و حوا خاتون (س) اقا-خانم ۲ مرکزئ اراک مرکزئ   معصومیه موت اباد
۴۹ امامزاده  زرینه و بهجت خاتون  (س) خانم ۲ مرکزئ اراک مرکزئ سنجان    
۵۰ امامزاده عبداله و طاهر (ع) و زینب خاتون(س) اقا-خانم ۳ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین اهنگران
۵۱ امامزاده  بی بی ستین (ع) خانم ۱ مرکزئ تفرش        
۵۲ امامزاده  جعفر (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش        
۵۳ امامزاده  محمد (فم) آقا  ۱ مرکزئ تفرش        
۵۴ امامزاده  مهدی ابوالعلی (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش        
۵۵ امامزاده  ابوالحسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان      
۵۶ امامزاده  احمد ابن علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان      
۵۷ امامزاده  حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ تفرش فراهان      
۵۸ امامزاده   یعقوب (ع)وبی بی حلیمه خاتون (س)  اقا-خانم ۲ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین برزاباد
۵۹ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین اهنگران
۶۰ امامزاده  زینب خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین اهنگران
۶۱ امامزاده  شاهزاده حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین نظاماباد
۶۲ امامزاده  جعفر معروف به علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین ولاشجرد
۶۳ امامزاده  حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین ولاشجرد
۶۴ امامزاده  شاه زید بن قاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین مشهدزلف اباد
۶۵ امامزاده  لام و صام (ع)و بی بی زبیده خاتون (س) اقا-خانم ۳ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین تبرته
۶۶ امامزاده  اسماعیل(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین تبرته
۶۷ امامزاده  (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین تبرته
۶۸ امامزاده  شاهزاده اسماعیل و طاهر (ع) آقا  ۲ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین وروان
۶۹ امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین وروان
۷۰ امامزاده  محمد و علی(ع) آقا  ۲ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین دستجان
۷۱ امامزاده  حسن افطس (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین اسفین
۷۲ امامزاده  محمد و علی (ع) آقا  ۲ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین اقازیارت
۷۳ امامزاده  یوسف(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فرمهین اقازیارت
۷۴ امامزاده  طیب و طاهر(ع) آقا  ۲ مرکزئ تفرش فراهان   فشک کلا
۷۵ امامزاده  احمدبن موسی (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فشک فشک
۷۶ امامزاده  محب رضا (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فشک فشک
۷۷ امامزاده  وارثین زین العابدین (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش فراهان   فشک فشک
۷۸ امامزاده  قاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان کهک
۷۹ امامزاده  احمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان کوهین
۸۰ امامزاده  بی بی طاهر (ع) خانم ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان طاد
۸۱ امامزاده  عمران و حسین (ع) آقا  ۲ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان نقوسان
۸۲ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان نقوسان
۸۳ امامزاده  عزیز (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان دینجرد
۸۴ امامزاده  نوح(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان قزلجه
۸۵ امامزاده  علی زید(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان دربر
۸۶ امامزاده  یحیی(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان دربر
۸۷ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان زرجین
۸۸ امامزاده  مرو(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان زرجین
۸۹ امامزاده  چهریشه  نامشخص ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   بازرجان عزالدین
۹۰ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار شولک
۹۱ امامزاده  کندی(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار شولک
۹۲ امامزاده  آقا خیر (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار کهلوسفلی
۹۳ امامزاده  سید حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار هفتان علیا
۹۴ امامزاده  ابراهیم(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار ثمردشت
۹۵ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار ثمردشت
۹۶ امامزاده  سلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار جفتان
۹۷ امامزاده  محمد تقی آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار دیزک
۹۸ امامزاده  یحیی(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار فرک
۹۹ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار فسنگان
۱۰۰ امامزاده  داود(ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   رودبار فلوجرد
۱۰۱ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   خرازان ابره در
۱۰۲ امامزاده  سلیمان (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   خرازان سرابادان
۱۰۳ امامزاده  حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   خرازان فریسمانه
۱۰۴ امامزاده  علی اصغر (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   کوه پناه شهراب
۱۰۵ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ تفرش مرکزئ   کوه پناه دارستان
۱۰۶ امامزاده  ابوطالب (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین        
۱۰۷ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین        
۱۰۸ امامزاده  شاه سلیمان (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   آشناخور دهنو
۱۰۹ امامزاده  شاه حسین محمود (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   آشناخور اشناخور
۱۱۰ امامزاده  سید علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   حمزه لو سرطاق
۱۱۱ امامزاده  اهل بن علی بن الحسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   حمزه لو خشتیجان
۱۱۲ امامزاده  خدیجه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   رستاق حشمتیه
۱۱۳ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   رستاق ریحان سفلی
۱۱۴ امامزاده  هاشم خمین روستای (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   رستاق نهشهر
۱۱۵ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   صالحان زورقان
۱۱۶ امامزاده  شاهزاده اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   صالحان امامزاده یوجان
۱۱۷ امامزاده  بی بی معصومه (س) خانم ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   صالحان میشیجان علیا
۱۱۸ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   صالحان میشیجان علیا
۱۱۹ امامزاده  بابا غیبی (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   گله زن مزاین
۱۲۰ امامزاده  بی بی حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   گله زن شهرمیزان
۱۲۱ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   گله زن رباط ارجمند / رباط کفسان/
۱۲۲ امامزاده  بی بی معصومه (س) خانم ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   گله زن کفسان
۱۲۳ امامزاده  محمد علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   گله زن کفسان
۱۲۴ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین کمره   چهارچشمه کمانکش
۱۲۵ امامزاده  زینب خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ خمین کمره   خرم دشت تهیق
۱۲۶ امامزاده  حسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین کمره   خرم دشت طیب اباد
۱۲۷ امامزاده  در دشت  نامشخص ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   هستیجان قالهر
۱۲۸ امامزاده  بی بی زبیده خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ دلیجان        
۱۲۹ امامزاده  سید جلال الدین (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان        
۱۳۰ امامزاده  معصوم (س) خانم ۱ مرکزئ دلیجان        
۱۳۱ امامزاده  پیر داود (ره) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   دودهک راونج
۱۳۲ امامزاده  سلیمان (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   دودهک راونج
۱۳۳ امامزاده  یحیی و ذکریا (ع) آقا  ۲ مرکزئ دلیجان مرکزئ   هستیجان هستیجان
۱۳۴ امامزاده  حوریه خاتون و کاظمه خاتون (س) خانم ۲ مرکزئ دلیجان مرکزئ   هستیجان سینقان
۱۳۵ امامزاده  اسحاق (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   جاسب  
۱۳۶ امامزاده  حمزه بن عون بن علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   جاسب کروگان
۱۳۷ امامزاده  امیر ابوطالب (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   جاسب وشتگان
۱۳۸ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   جاسب وشتگان
۱۳۹ امامزاده  ابوالفضل (ع) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   جوشق مهدی اباد
۱۴۰ امامزاده  یحیی و سلیمان (ع) آقا  ۲ مرکزئ دلیجان مرکزئ نراق    
۱۴۱ امامزاده  پنج تن  نامشخص ۵ مرکزئ زرندیه        
۱۴۲ امامزاده  عبداله و ابراهیم (ع) آقا  ۲ مرکزئ زرندیه        
۱۴۳ امامزاده  محمد باقر و احمد باقر (ع) آقا  ۲ مرکزئ زرندیه خرقان   الویر الویر
۱۴۴ امامزاده  پیر حیدر (ره) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه خرقان   الویر بلوبند
۱۴۵ امامزاده  محمد باقر(ع) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه خرقان   الویر بندامیر
۱۴۶ امامزاده  قاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه خرقان   الویر ویدر
۱۴۷ امامزاده  هفت امام  آقا  ۷ مرکزئ زرندیه خرقان   علیشار علی شار
۱۴۸ امامزاده  گیو  نامشخص ۱ مرکزئ زرندیه خرقان   علیشار علی شار
۱۴۹ امامزاده  ورچند  نامشخص ۱ مرکزئ زرندیه خرقان   علیشار ورچند
۱۵۰ امامزاده  صالح (ع) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه خرقان   دوزج تیره
۱۵۱ امامزاده  عبدالمطلب (ع) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه مرکزئ   رودشور پیک
۱۵۲ امامزاده  سید موسی خاموش (ع) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه مرکزئ زاویه    
۱۵۳ امامزاده  سید منصور (ع) آقا  ۱ مرکزئ زرندیه مرکزئ مامونیه    
۱۵۴ امامزاده عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوجان
۱۵۵ امامزاده  ابراهیم استوج (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه        
۱۵۶ امامزاده  یعقوب (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه        
۱۵۷ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه        
۱۵۸ امامزاده  سید اسحاق (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه        
۱۵۹ امامزاده  سید ابو رضا (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۰ امامزاده  سید بشیر(ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۱ امامزاده  شاهزاده حسین (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۲ امامزاده  سید علی اصغر (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۳ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۴ امامزاده  کوی جوزقی  نامشخص ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۵ امامزاده  یحیی (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ      
۱۶۶ امامزاده  حنیفه (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   شاهسونکندئ عزیزاباد
۱۶۷ امامزاده  عبدالله طردن(ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   شاهسونکندئ نیوشت
۱۶۸ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   شاهسونکندئ امامزاده خورق
۱۶۹ امامزاده  صالح معروف به  اظهر الشهید ثالث (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   شاهسونکندئ قارلوق
۱۷۰ امامزاده  سیده مریم (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   طرازناهید انجیلاوندعلیا
۱۷۱ امامزاده  پنج تن  نامشخص ۵ مرکزئ ساوه مرکزئ   طرازناهید سینک
۱۷۲ امامزاده  حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   طرازناهید سینک
۱۷۳ امامزاده  ناصر و مختار (ع) آقا  ۲ مرکزئ ساوه مرکزئ   طرازناهید طرازناهید
۱۷۴ امامزاده  سید هارون (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   طرازناهید طرازناهید
۱۷۵ امامزاده  پنج تن  نامشخص ۵ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۷۶ امامزاده  دو دختران (س) خانم ۲ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۷۷ امامزاده  آبی بی معصومه (س)  خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۷۸ امامزاده  پیغمبر داخل آبادی(ره) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۷۹ امامزاده  سید محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۸۰ امامزاده  فضل ابن سلیمان (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۸۱ امامزاده  محمد و حسین (ع) آقا  ۲ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۸۲ امامزاده  معصوم (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اوه
۱۸۳ امامزاده  شاهزاده قاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ اکبراباد
۱۸۴ امامزاده  چهل دختران (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ استوج
۱۸۵ امامزاده  علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ هریسان
۱۸۶ امامزاده  قاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ غازم اباد
۱۸۷ امامزاده  سید حمزه(ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ حصارقلیج
۱۸۸ امامزاده  اسلام (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ طرخوران
۱۸۹ امامزاده  صابر(ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   قره چائ دالستان
۱۹۰ امامزاده  بی بی حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک قوچ امام
۱۹۱ امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک سلی جرد
۱۹۲ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک سلی جرد
۱۹۳ امامزاده  حلیمه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک سلی جرد
۱۹۴ امامزاده  سیده نرجس خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک سلی جرد
۱۹۵ امامزاده  یونس (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک مرق
۱۹۶ امامزاده  عبدالعظیم (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک بندچای
۱۹۷ امامزاده  بی بی شرف خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک قردین
۱۹۸ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک یل اباد
۱۹۹ امامزاده  سید محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه مرکزئ   نورعلی بیک الوسجرد
۲۰۰ امامزاده  ننه حوا (س) خانم ۱ مرکزئ ساوه نوبران      
۲۰۱ امامزاده  نوح (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز چمران
۲۰۲ امامزاده  یوسف (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز یاری اباد
۲۰۳ امامزاده  محسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز بیوران
۲۰۴ امامزاده  عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز میچک
۲۰۵ امامزاده  نوح(ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز بالقلو
۲۰۶ امامزاده  عبداله و مختار و احمد (ع) آقا  ۳ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز غازم اباد
۲۰۷ امامزاده  سرمره  نامشخص ۱ مرکزئ ساوه نوبران   آق کهریز ویسمان
۲۰۸ امامزاده  شاهزاده مسلم (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   بیات تجره
۲۰۹ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   بیات دروازه
۲۱۰ امامزاده  سید محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   بیات گوجه منار
۲۱۱ امامزاده  هاشم (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   کوهپایه جوشقان
۲۱۲ امامزاده  طیب و طاهر(ع) آقا  ۲ مرکزئ ساوه نوبران   کوهپایه اقداش
۲۱۳ امامزاده  عبداله (ع)و زبیده خاتون (س) اقا-خانم ۲ مرکزئ ساوه نوبران   کوهپایه حریقان
۲۱۴ امامزاده  فخر جهان (ع) خانم ۱ مرکزئ ساوه نوبران روستای چال فخره 
۲۱۵ امامزاده  سید محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران   کوهپایه شادباغی
۲۱۶ امامزاده  صالح (ع) آقا  ۱ مرکزئ ساوه نوبران نوبران    
۲۱۷ امامزاده  جعفر بن علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   آستانه  
۲۱۸ امامزاده  سهل بن علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   آستانه  
۲۱۹ امامزاده  طالب بن علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   آستانه  
۲۲۰ امامزاده  آقا گبرج (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   آستانه پرکله
۲۲۱ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز سورانه
۲۲۲ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز حصارمحمدیه
۲۲۳ امامزاده  حسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز ابباریک
۲۲۴ امامزاده  ابوالقاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز تکیه
۲۲۵ امامزاده  ابولقاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز تکیه
۲۲۶ امامزاده  ابوالحسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز موچان
۲۲۷ امامزاده  عبد الله (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند سربند   هندودر خنا دره سفلی
۲۲۸ امامزاده  محمد حنفیه (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند سربند   هندودر روشت
۲۲۹ امامزاده  ارکلو  نامشخص ۱ مرکزئ شازند سربند   هندودر ارکلو
۲۳۰ امامزاده  هاشم و عبدالله (ع) آقا  ۲ مرکزئ شازند سربند   هندودر کهنه حصار
۲۳۱ امامزاده  قنبر بن علی (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند سربند   مالمیر حشیان
۲۳۲ امامزاده  ابوالقاسم (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند زالیان   پل دوآب مهاجران
۲۳۳ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ شازند زالیان   زالیان کله چوب
۲۳۴ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   اسفندان وفس
۲۳۵ امامزاده  شاهزاده حسین معروف به حاج رضوان (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   اسفندان وفس
۲۳۶ امامزاده  یحیی (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   اسفندان اسفندان
۲۳۷ امامزاده  عبدالکریم (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   اسفندان یاسبلاغ
۲۳۸ امامزاده  ذوالفقار(ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   خنجین خنجین
۲۳۹ امامزاده  امیر عبداله (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   خنجین فردقان
۲۴۰ امامزاده  عرب شهسوار (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   خنجین زنجیران
۲۴۱ امامزاده  شاهزاده عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   خنجین ونک
۲۴۲ امامزاده  ابراهیم صالح (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   خنجین درویشان
۲۴۳ امامزاده  ساریه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ کمیجان مرکزئ   خنجین روشنایی
۲۴۴ امامزاده  عباس (ع) آقا  ۱ مرکزئ کمیجان میلاجرد   میلاجرد امامزاده عباس
۲۴۵ امامزاده  یحیی و فضل (ع) آقا  ۲ مرکزئ محلات        
۲۴۶ امامزاده  یحیی (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   باقرآباد بزی جان
۲۴۷ امامزاده  محمود (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   باقرآباد جردیجان
۲۴۸ امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   باقرآباد اتشکوه
۲۴۹ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   باقرآباد نخجیروان
۲۵۰ امامزاده  ابوالقاسم (ع)و حکیمه خاتون (س) اقا-خانم ۲ مرکزئ محلات مرکزئ   خورهه خورهه
۲۵۱ امامزاده  محسن (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   خورهه طایقان
۲۵۲ امامزاده  ذکریا (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   خورهه عیسی اباد
۲۵۳ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ   خورهه ورین بالا
۲۵۴ امامزاده  عبدالله (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ محلات    
۲۵۵ امامزاده  محمد (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ نیمور    
۲۵۶ امامزاده  صالح (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ نیمور    
۲۵۷ امامزاده  موسی (ع) آقا  ۱ مرکزئ محلات مرکزئ محلات    
۲۵۸ آرامگاه  آقا نور الدین (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک        
۲۵۹ آرامگاه مرحوم آیت اله محمد سلطان (ره) آقا  ۱ مرکزئ اراک        
۲۶۰ آرامگاه ابو الحسن(ع) و آمنه خاتون (س) اقا-خانم ۲ مرکزئ اراک خنداب   خنداب دیزاباد
۲۶۱ آرامگاه آمنه خاتون (س) خانم ۱ مرکزئ اراک خنداب   سنگ سفید استوه
۲۶۲ آرامگاه خضربن زکریا (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک خنداب   سنگ سفید شهید
۲۶۳ آرامگاه بقعه شاه غریب (ع) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   امان آباد انجدان
۲۶۴ آرامگاه پیر مراد(ره) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   شمس آباد چنگزین
۲۶۵ آرامگاه پیر مسعود (ره) آقا  ۱ مرکزئ اراک مرکزئ   مشهدمیقان راهزان
۲۶۶ آرامگاه با با احمد (ره) آقا  ۱ مرکزئ خمین        
۲۶۷ آرامگاه با با فضلی (ره) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   حمزه لو فرفهان
۲۶۸ آرامگاه هفت سواران  نامشخص ۷ مرکزئ خمین مرکزئ   رستاق فرنق
۲۶۹ آرامگاه محمد بن مالک(ع) آقا  ۱ مرکزئ خمین مرکزئ   رستاق گوشه محمدمالک
۲۷۰ آرامگاه پیر داود (ره) آقا  ۱ مرکزئ دلیجان مرکزئ   دودهک راونج
۲۷۱ نظرگاه دوخواهران      مرکزئ شازند مرکزئ   آستانه  
۲۷۲ نظرگاه برج آقا      مرکزئ شازند مرکزئ   آستانه نوراباد
۲۷۳ نظرگاه قدمعلی      مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز قدمگاه
۲۷۴ نظرگاه شرف آباد      مرکزئ شازند مرکزئ   کوهسار شرف اباد
۲۷۵ نظرگاه گور چک      مرکزئ شازند مرکزئ   کوهسار گورچک
۲۷۶ نظرگاه آقداش کپر      مرکزئ شازند مرکزئ   کوهسار کپر
۲۷۷ نظرگاه ده داود      مرکزئ شازند سربند   هندودر ده داود
۲۷۸ نظرگاه امام غایب (ع)      مرکزئ شازند سربند   هندودر خلج علیا
۲۷۹ نظرگاه دارنو      مرکزئ شازند زالیان   پل دوآب سوارابادسفلی
۲۸۰ نظرگاه  حصار فر     مرکزئ شازند زالیان   پل دوآب حصار
۲۸۱ نظرگاه امام قائم(ع)     مرکزئ شازند زالیان   زالیان زالیان
۲۸۲ نظرگاه مسجد قلعه چی علیا      مرکزئ شازند زالیان   نهرمیان قلعه چی بالا
۲۸۳ قدمگاه قدمگاه امام رضا(ع)     مرکزئ آشتیان مرکزئ   مزرعه نو انانجرد
۲۸۴ قدمگاه مرتضی علی (ع)     مرکزئ اراک مرکزئ کرهرود    
۲۸۵ قدمگاه حضرت سلطانعلی (ع)     مرکزئ دلیجان مرکزئ      
۲۸۶ قدمگاه عنبرته      مرکزئ شازند مرکزئ   قره کهریز عنبرته

 

مربوطه به : استان مرکزیآخرین عناوین

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

 1. خواهشمندیم منتشر شود تا دوستان خیر مساعدت نمایند در امر آبادانی یک مکان مقدس متشکرم از سایت زیبا ومفید شما عزیزان
  باسلام به دوستان وهمولایتیهای عزیز:

  امام زاده طیب طاهرروستای آق داش از دهه 60 بعلت نبود متولی وعدم نظارت مسوولین وقت وبعضا توسط افرادی سودجو

  مورد تخریب قرار گرفته شد تا اینکه از سال گذشته گروهی از همولایتیها با پیگیریها ومکاتبات اداری به اوقاف توانستند این

  پروژه را جهت بازسازی کلیک نمایند.

  دریک همت همگانی دیگر در روستای آق داش دیگربارشاهدسازندگی واحیا یکی دیگر از اماکن قدیمی وتاریخی در مکانی زیبا

  در نزدیک روستای آقداش هستیم

  بازحمات وپیگیری دوستان وشورا /دهیار/و…روستای آقداش واوقاف منطقه ساوه تپه تاریخی وسیاحتی امام زاده طیب

  وطاهرروستای آقداش

  برای بازسازی ومعماری به سبک اسلامی وساخت یک مکان برای زائران وطبیعت گردان در حال آماده سازی میباشد

  دراین پروژه آبرسانی از کف رودخانه توسط لوله کش باشیب ملایم /کفشداری/نمازخانه زنانه ومردانه/مرقد/مکانی جهت

  آشپزخانه /محل اسکان متولی وسرویس بهداشتی برای زائران امام زاده در نظر گرفته شده

  ارتفاع ساختمان از کف 4م وارتفاع گنبد از سقف 3م

  در اینجا از دوستان وهم ولایتیهادرخواست مینمایم تاجهت حمایت مالی از این حرکت خداپسندانه اقدام شود تا بتوان هرسریعتر

  پروژه در تابستان امسال بپایان برسد.

  شماعزیزان میتوانید مبلغ همیاری وکمک را به شماره حساب 0100825244005 آقای علیرضامهری ویا در صورت تمایل

  جهت اطلاع بیشتر باشماره091221859427 تماس گرفته شود.

  در اینجا دوستان وهمولایتیهایی که در این پرژه همراهی مینمایند میتوان از :

  آقای حمید مرادی ارسال کننده گزارش

  آقامرتضی اصلانی

  آقای علیرضامهری

  آقای بیرمعلی ذوقی

  حاج علی آقا امیری

  آقای حسن مهری واعضای محترم شورای روستای آقداش ودهیار محترم در امر بازسازی امام زاده طیب طاهر تشکر نمود…
  http://aghdashrosta.mihanblog.com/

 2. TrevorCal گفت:

  I’m keen on the styles.

  my website – http://journal-cinema.org/

 3. ali گفت:

  باسلام
  اطلاعات موجود دارای نواقص فاحشی میباشد.امامزاده متبرک و باب الحواءج روستاس شهسواران در ۳۵کیلومتری اراک (جاده تهران)به نام امامزاده شاهزاده محمد ابن موسی ابن جعفر(ع) و امامزاده طیب (ع) میباشد.که در درج اسم و تعداد اشتباه رخ داده و خواهشمند است تصحیح گردد.باتشکر
  از اهالی روستای شهسواران

 4. دوست دار امامزاده گفت:

  ردیف 214- امام زاده فخر جهان در روستای چال فخره قرار دارد که به اشتباه روستای کره بر نوشته شده است، لطفا اصلاح بفرمایید.
  با تشکر

 5. نوادگان امام زادهگان سید محمد محروق درساوه

 6. مجید صوفی نیستانی گفت:

  با سلام و عرض ادب
  ما اهالی روستای نیستان از روستاهای منطقه ی قره کهریز اراک سالهای پیش به زیارت بقعه ی متبرک یوسف خلیفه ی روستای چنگزین می رفتیم.اما چند سالی است که ظاهرا اوقاف اراک هویت این امام زاده را رد کرده است.می خواستم نظرتان را درباره ی این امام زاده اعلام کنید تا شبهات موجود برطرف گردد.باتشکر.

 7. مجید صوفی نیستانی گفت:

  با سلام وعرض ادب
  می خواستم درباره ی هویت بقعه ی یوسف خلیفه ی روستای چنگزین اراک مطلع شوم.لطفا در این زمینه مرا راهنمایی کنید.

دیدگاه شما :