Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

RSSتمامی مطلب در : "صیانت زمین خواری موقوفه"

تشکیل هیات صیانت از اراضی برای جلوگیری از زمین خواری املاک موقوفه

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه های اجرایی کشور باعث شده است تا برخی از سازمان ها، املاک موقوفه را جزو دارایی های خود تلقی کنند، گفت: « ورود به هر دلیلی که باشد عرفا و شرعا و قانونی جایز نیست.»