mp3 indir - mp3 indir - mp3 indir - mp3 indir

RSSتمامی مطلب در : "بناهای تاریخی سبزوار مرمت"

۳۰ درصد بناهای تاریخی سبزوار نیازمند مرمت

از مجموع ۱۶۰ بنای تاریخی این شهرستان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، ۳۰ درصد نیاز به مرمت اضطراری دارند.