Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

کدخبر : 22906 |

دیدگاه ادیان در ظهور منجی موعود (گزارش صوتی)


اعتقاد به‌ ظهور مصلح‌، اصلی‌ اساسی‌ در همه ادیان الهی بوده‌ است‌. بسیاری‌ از پیامبران‌ پیشین، آمدن‌ پیامبر دیگری‌ را وعده‌ می‌داده‌اند. همچنین در سرتاسر بشارتها و اشارتهای‌ پیشینیان‌، همواره‌ سخنانی‌ درباره‌ “موعودآخرین‌” و “منجی آخرالزمان” با عناوینی متفاوت وجود دارد. البته گونه‌های مختلفی از اعتقاد به مصلح آخرین در ادیان دیده می‌شود. در یک جا، نجات بخش صرفا یک مصلح اجتماعی است و در گونه دیگر فقط در صدد رستگاری معنوی افراد بشر است و در حالت سوم هر دو رسالت را به عهده می‌گیرد. از طرف دیگر موعود آخرین گاهی قوم گرا و گاهی در صد نجات تمام جهانیان است. ماحصل اینکه هر چند تعابیر و گونه‌های منجی باوری در ادیان مذکور متفاوت است لیکن یک نقطه اشتراک مهم در همه ادیان بزرگ‌ وجود دارد و آن چیزی جز ایمان و امید به ظهور منجی آخرالزمان نیست.

دکتر حمید رضا بیگدلی استاد دانشکده ادیان در گزارش صوتی ذیل در تشریح دیدگاه ادیان مختلف در ظهور منجی عالم بشریت می گوید:

مربوطه به : معارفاخبار ویژهاخبارپایگاهاخبارآخرین عناوین

کلمات کلیدی:

کانال تلگرام بقاع نیوز امامزادگان

RSS

دیدگاه شما :